ระบบ SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition 
(การ
ควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล)


เป็นระบบตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time  และเป็นประเภทหนึ่งของระบบการควบคุมอุตสาหกรรม

(Industrial Control System or ICS) ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึง

ควบคุมการทำงานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรม และงานวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น งานด้านโทรคมนาคมสื่อสาร

การประปา การบำบัดน้ำเสีย การจัดการด้านพลังงาน อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน และก็าซ อุตสาหกรรมเคมี

อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ กระบวนการนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้า เป็นต้น

 

ส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกับระบบ SCADA           

ประกอบด้วย :

♥ Human-Machine Interface, HMI (ส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์ และเครื่องจักร)

เป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่นำเสนอข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลให้กับผู้ปฏิบัติการ และ

ผู้ที่ปฏิบัติการสามารถเฝ้าดูจากจอภาพ และควบคุมกระบวนการต่างได้

♥ Computer System ระบบกำกับดูแล, การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประมวลผล และการส่งคำสั่งควบคุม

♥ Remote Terminal Units, RTU (หน่วยทำงานระยะไกล) เชื่อมต่อกับ Sensor ในกระบวนการ และ               

แปลงสัญญาณให้เป็นข้อมูลดิจิตอล และส่งข้อมูลดิจิตอลไปยังระบบควบคุม

♥ Programmable Logic Controller, PLC (ตัวควบคุมตรรกะที่โปรแกรมได้)

 

     

Visitors: 188,822