First Aid and Basic Life Support Workshop









หลักสูตร     การปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานประกอบการ    

(First Aid and Basic Life Support Workshop)

ระยะเวลาอบรม 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

 

 

หลักการและเหตุผล / วัตถุประสงค์    

การให้ความช่วยเหลือต่อผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานประกอบการ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่หาได้ในขณะนั้น

ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาจากบุคคลากรทางการแพทย์ หน่วยกู้ชีพ หรือ

ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็น ที่สถานประกอบการควรให้พนักงานได้รับการอบรม

เพื่อมีความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาล และการฟื้นคืนชีพ เพื่อรักษาชีวิตพนักงานที่ประสบอันตรายก่อนถึงมือแพทย์

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. เพื่อให้บุคคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือตนเอง

และผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

2. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร

 

กลุ่มเป้าหมาย

• พนักงานที่มีหน้าที่ในทีมปฐมพยาบาล ตามแผนฉุกเฉิน

• จป.วิชาชีพ

• พนักงานผู้สนใจ

** สุภาพสตรี  กรุณาสวมกางเกง  และแต่งกายรัดกุมในการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติภายในห้องสัมมนา **

 

รูปแบบการอบรม

• เน้นทั้งภาคทฤษฎี และลงมือฝึกปฎิบัติ

 

จำนวนผู้เข้าอบรม

• ไม่เกิน 30 ท่าน

 

หัวข้ออบรม

1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  (First Aid)

- หลักการทั่วไปของการปฐมพยาบาล

- การประเมินสถานการณ์ และการประเมินผู้บาดเจ็บ

- การปฐมพยาบาล และการดูแลบาดแผลปรเภทต่าง ๆ และการห้ามเลือด

- การปฐมพยาบาลผู้ที่เป็นลม ชัก ช็อค หมดสติ

- การปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้ และน้ำร้อนลวก (แผลไหม้ , แผลไหม้จากกระแสไฟฟ้า , แผลไหม้จากสารเคมี)

- การปฐมพยาบาล กรณีสำลักหรือสิ่งของเข้า ไปอุดหลอดลม

- การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่ถูกไฟดูด  การตกจากที่สูง

- การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่ได้รับสารพิษ และสิ่งแปลกปลอม

- การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อ และการเข้าเฝือกแบบต่างๆ

2. การกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)

- หลักการกู้ชีวิตเบื้องต้น - การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

- การประเมินผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น

- เรียนรู้ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น

  ด้วยการทำ CPR กับหุ่นจำลองฝึกหัด รวมไปถึงการฝึกช่วยชีวิตผู้ป่วยโดยการใช้เครื่องปั้มหัวใจ (AED)

3. สรุป คำถาม และคำตอบ

 

ทีมวิทยากรมืออาชีพ

ทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 

Visitors: 191,094