องค์ประกอบของธาตุที่มีอยู่ในน้ำทะเล

แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม

 

1. กลุ่มที่มีปริมาณมาก (major constituents) มีอยู่ 14 ชนิด

 

เกลือของธาตุเหล่านี้เมื่อนำมารวมกันจะคิดเป็น 99.9 เปอร์เซ็นต์ของเกลือที่ละลายในทะเลทั้งหมด

 

2. กลุ่มที่มีปริมาณน้อย (minor constituents) ได้แก่ธาตุที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า 1 ppm โดยน้ำหนัก

 

แม้ว่าธาตุในกลุ่มนี้จะมีปริมาณน้อยในธรรมชาติจนไม่มีผลต่อการกำหนดคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำทะเล

 

แต่ก็จัดว่ามีความสำคัญในขบวนการเกี่ยวกับอินทรีย์ และชีวเคมีที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรทำให้ปริมาณไม่คงที่อาจ

 

เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้จึงจัดว่าเป็น nonconservative constituents ส่วนสารในกลุ่มที่มีปริมาณมาก

 

จะมีปริมาณค่อนข้างคงที่จึงจัดว่าเป็น conservative constituents

 

© 2010 สงวนลิขสิทธิ์โดย ดร.มณฑล แก่นมณี

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


 

       

Visitors: 191,095