การเกิด Biofilm


การเกิด Biofilm ในระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์

Biofilm คือ กลุ่มของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่รวมกัน มีโครงสร้างจาก สารพอลิเมอร์

ที่จุลินทรีย์สร้างขึ้น และปล่อยออกมานอกเซลล์ ยึดเกาะที่ผิวเพื่อทำหน้าที่

ป็นชั้นปกป้องแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ภายใน รวมทั้งสร้างสภาวะที่เหมาะสม

ต่อการเจริญของแบคทีเรียที่อยู่ภายใน


การก่อตัวของ Biofilm จึงเกิดขึ้นจาก 3 องค์ประกอบ

1. Bacteria เริ่มเกาะที่ผิววัสดุ ยึดเหนี่ยวด้วยพันธะทางเคมี

2. Bacteria เริ่มเกาะเกี่ยวกันมากขึ้นด้วยโครงสร้างเหมือนเส้นขน (Pili, Fimbriae, Cilia)

3. กลุ่ม Bacteria ก็จะสร้างสารเมือกเพื่อปกป้องตัวเอง เรียกว่า Extracellular Polymeric Substance (EPS)

ซึ่งถ้าระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์เกิด Biofilm แล้ว ต้องบอกว่ากำจัดยากมาก

              

Visitors: 193,662