ประกาศรายชื่อผู้รับการอบรมระบบน้ำฯ ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 21 ม.ค. 66

 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
47 กชกร ค้าไกล
95 กชกร ดงแสนสุข
118 กมลวรรณ คำมัน
79 กรอุษา พานิช
128 กฤตนัย กีฬา
2 กัญญาณัฐ ตั้งพิทักษ์ไกร
49 กัญญารัตน์ แก้วน่าน
56 กาญจนาพร เมตุลา
24 กาญจมณี หมื่นสุข
99 กุสุ ไชยคราม
86 ขุนทอง กำลังวุธ
88 จริยา ภูุ่สุวรรณ
39 จันจิรา เพ็ญ
20 จันทร์แจ่ม มุขเสือ
131 จารีรัตน์ นาเมืองรักษ์
74 จารุริน อีบดุลเลาะฮ์
42 จารุวรรณ จันเติม
143 จารุวรรณ  พันธ์ยาง
120 จิตราภรณ์ สีนาวิสาร
87 จินตนา บดีรัฐ
55 จิราภรณ์ มะโดด
83 จิราวดี พงษ์ประเสริฐ
138 จิริสุดา  สินธุเทียม
124 จุฑามาศ ตระกูลธรรม
64 ชญาภา พระโนราช
84 ชฎาพร แซ่กวาง
126 ชนัญชิดา พวงทับทิม
78 ชนัญสยา ก่อสุขวิวัฒน์
109 ชนุตพร รัตนมงคล
22 ชลธิชา เจริญทรัพย์
14 ชลิตา เสียนขุนทด
17 ชานนท์ ฝักคูณ
102 ญาณวรรธน์ ศรีพิพัฒน์
8 ฐิติพันธุ์ แจ่มจันทร์
77 ณฐอร วิวัฒน์ไฟฟ้า
63 ณัชชญา ประสมศรี
65 ณัฐ​นี สุทธิพณิชพงษ์
37 ณัฐธิดา แซ่คิว
31 ณัฐรินทร์ ปุระดุก
4 ดารณี ศรีสุชินวงศ์
89 ตราจิต พิรุณรัตน์
32 ตรีพชร ศรีศิลารักษ์
133 เตือนตา การเก่ง
38 ทิพาพร ทิพยวงส์
114 ทิรากร สืบแย้ม
50 ธนัญชกร สังสะเกตุ
71 ธัญญนันท์ ก่อสุขวิวัฒน์
29 ธัญญรัศม์ วรนันทพันธ์
73 นวรัตน์ ไทรทอง
59 นันทวดี งามแสงนิล
21 นัยน์ปพร บุญถึง
40 นาฏวณีย์ จันทะหงษ์
104 นารินทร์ สุวรรณบริบูรณ์
1 น้ำฝน เอกศิรินิมิตร
113 นุชนพิน จันทร์สุข
139 นุสรา สุขสม
35 เนตรนภา หัตถา
101 บงกชรัตน์ ยศพรอนันต์
85 บัณฑิตา บรรพกิจ
3 บุซรอ อาแว
112 บุษบา ดิษฐจันทร์
69 ปฐมา ปรินรัมย์
44 ปณิชา ศรีวิลัย
53 ปณิตตา เมี้ยนศิริ
90 ปรัชญา ผิวทองคำ
28 ปรินดา สุสินนะ
142 ปรินธร  อุปถัมภ์พงศ์
121 ปรีดา​วรรณ​ รุ่ง​แสง​สุวรรณ​
92 ปิยะวรรณ รักแก้ว
58 ผ่องพรรณ ระย้า
67 พรนภา อัศวนันทกุล
123 พรรนิภา มะปะเท
97 พรรษมน สุขใส
15 พัชราภรณ์ สีนอก
66 พัชราภรณ์​ ความหมั่น
106 พัชรี มุ่งปั่นกลาง
7 พัชรียา อดทน
62 พัทร์ศรันย์ ศรีจันทร์
144 พิชฌาวีร์ คำอ้าย
33 พิมพรรณ รุกขพันธ์
9 พิรญาณ์ รัตนะวัน
122 พิศมัย คำยอด
93 พิษณุ ชุติพลาดิศัย
68 พีรยา ไก่แก้ว
52 ภธิรา ธนศิระธรรม
135 ภัททรานันทน์ กิจดี
26 ภัทรพร วันดี
105 ภารวี ประทุมสาย
18 ภาวิณี แก้วแหวน
117 มณภิญญา ฉัตรทองหอมจันทร์
81 มณีวรรณ ศรีแนน
75 มนตรา หน่อแก้ว
60 มยุรา ตะโยธิน
5 มะลิวรรณ หวันระโส๊ะ
43 มุกรวี ขวัญศรีเพ็ชร
13 เยาวลักษณ์ คำตั้งหน้า
80 รสสุคนธ์ วงค์คำมา
76 ระวิวรรณ ต่อมสำลี
41 รัชด์ศรัล วงศ์อาภากร
116 รัชนี นันท์อาณาเขต
129 รัตนา สุวรรณทัศน์
108 รัตนาภรณ์ ยอดงาม
30 ลักษณา มณีรัตนโชติ
125 วรนิษฐ์ ธนสินรวีจรัส
98 วรวิช สินสุดสวาท
111 วรัญญู แสงก่ำ
36 วรางคณา ไชยขันธ์
57 วารุณี อินต๊ะฝั้น
127 วิชชุณี ศรีทอง
82 วิภา เลี่ยวนโรปกรณ์
137 วิไลพร วงค์กุนา
61 วุฒิจักร อำพันธ์
110 ศราวุธ สายผาบ
34 ศศิธร สุนทรานนท์
45 ศักรินทร์​ นุกูลกิจ
136 ศิริภรณ์​ ม่วงทองหลาง
130 ศิริรัตน์ พันธ์บุตร
25 ศิลป์ชลี นันทชัย
119 ศุภรดา ธีระเดชชูศักดิ์
16 สกุลพร ทนทาน
48 สริตา สายสุข
10 สัตตบุษย์ ทับพลี
134 สายเทพ จันทร์รุ่งสีมากุล
11 สิทราวดี มีภู่
54 สุชานันท์ คำอินทร์
19 สุทธินี วรถิรสถิต
27 สุนิดา คำจันทึก
103 สุพัสตรา เสนสาย
115 สุภัทตรา คณะสา
6 สุภากาญจน์ ศรีอุทัย
140 สุภาภรณ์ ดวงจันทรา
100 สุมล หัตถวิจิตร์
132 สุรีรัตน์ ธีระวัฒน์
23 เสาวณีย์ เม่าทับ
46 หฤทัย นภาโชติ
72 อชิรญาณ์ คลี่เกษร
12 อรจิรา บุญมาก
51 อรวรรณ อิ่มสมภาร
107 อริศรา จิตอารี
96 อรุณี กาญจนประกิจ
91 อลิษา เทพจันทร์
94 อารีรัตน์ ฉายกระจ่าง
141 อินธุอร นามบุรี
70 อุไรพร พรมธรรม

 

Visitors: 180,238