ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รอบแรก

ลำดับ ชื่อ : นามสกุล :
78 แก่นนภา อสุรินทร์
29 กนกวรรณ แก้วอำไพ
134 กนกวรรณ เจกะโพธิ์
31 กมลชนก เภรีรัตนสกุล
118 กมลชนก พิลาแพง
42 กรอุษา พานิช
14 กัลยา พละโย
133 กาญจนาพร เมตุลา
147 การิตา หลีดิลก
100 กิตติณัฏฐ์ ไชยวงค์
151 กิตติพล​  ปวุติพันธุ์​  
45 กิรณา สินพานิช
58 ขวัญชนก ดำรงเถกิงเกียรติ์
126 ขวัญประภา อภิวัน
65 เครือทิพย์ บุญทอง
93 เครือวัลย์ สันวิจิตร
72 จรินทร์ญา ฟองจามร
12 จันจิรา เพ็ญ
131 เจนจิรา โยธา
153 จันทร์ทิรา   อริยะสุข
19 จารียา แก้วภักดี
116 จิตตานันทิ์ เสริมศิลป์
39 จินตนา บดีรัฐ
57 จิรดาพร ด่านแสน
113 ชญานิศ ศรีภาย
49 ชลิดา ชาจิตะ
20 โชติกา อ้อยมูล
89 ชลิตา เสียนขุนทด
108 ชลิตา บุญเลิศ
24 ชุติมา อุดมเพ็ญ
30 ฐิติกา พุทธิผล
62 ณภัชกมล ผัวะทอง
130 ณัฏฐ์ฤทัย วัลเพ็ชร
67 ณัฐ​นี​ สุทธิ​พณิช​พงศ์​
138 ณัฒรี ทวะดี
98 ณิชานันท์ บุญมาก
101 ดวงใจ อินทรภูมิ
136 ทิชา เหล่ามีผล
33 ทิพยรัตน์ ตาลสถิตย์
150 เทอดศักดิ์ วงษ์วิไล
36 ทิวา ไชคำ
158 ธนชิต  ลายคราม
132 ธัญญนันท์ ก่อสุขวิวัฒน์
135 ธัญญารักษ์ แสงบุญไทย
144 ธัญญารักษ์ เชาว์ศรีกุล
66 ธานินทร์ ชินวง
145 ธีรยา โพธิ์ด้งง
140 นริสา กิ่งแก้ว
28 นิราช คำสินธุ์
119 นิสสา พุทธรักชาติ
60 นูรียะห์ การี
143 บงกชรัตน์ ยศพรอนันต์
70 เบญจวรรณ กษิรวัฒน์
142 บุณยานุช ไชยคำ
47 ปนัดดา ฉิมงาม
127 ประชา นาหล่อง
75 ประภัสสร น้อยเพียง
18 ปรีญานุช ตรีคาม
92 ปลิดา อาจหาญ
69 ปุญชัสมิ์ สิงห์โตนิเวศ
152 เผ่าพงษ์​  นินิยมพันธุ์
46 พรทิพย์ สุขไส
2 พรรณิภา เพ็ชรพราว
51 พรรณี จ้ายหนองบัว
96 พรรนิภา มะปะเท
10 พวงพยอม จันทะสด
7 ไพโรจน์ เพชรศิลาชัย
107 เพทาย ทินกมล
64 พัชรวีร์ รุ่งโรจน์รัตน์
159 พัทรศรัณย์  ศรีจันทร์
155 พิจิตรา   แบขุนทด
149 พิพร ทวีกิจการ
84 พิมพ์นารา ปิดตาฝ้าย
109 พิศมัย คำยอด
106 พิสิฐ รัตนชาญกร
117 พุทธธิดา ราชวงศ์
80 ภาวิณี แก้วแหวน
157 มณภิญญา  ฉัตรทอง หอมจันทร์
112 มณีวรรณ ศรีแนน
34 เมธ์นริยา ธเนศอัคราพงศ์
141 มยุรา ตะโยธิน
105 มานะพันธ์ อุตทอง
81 มิทธิมา อารยพัฒนกุล
22 ยุวดี รองเมือง
35 ยุวรี ประทุมรัตน์
90 รั่งทิวา ยิ่งเริญ
99 รัชฎาภรณ์ เคารพรัตน์
88 รัตนา ไชโย
1 รัตยา ปิดพูล
8 รุจิรา พงษ์จันทร์
104 วไลลักษณ์ เรืองแสน
68 วรรณภา มาลาพล
79 วรรณภา สิทธิกุล
44 วรัชญา คำยอด
41 วาริศา ศิลา
110 วารุณี อินต๊ะฝั้น
114 วิไลพร วงค์กุนา
48 วิไลรัตน์ จันทร์น้อย
128 วิกันดา เอกตาแสง
9 วิชญ์สุภา ไร่ทิม
6 วิรัลพัชร ศิริจันทร์งาม
111 ศศิธร คุ้มพงษ์
43 ศิราวดี กองณรงค์
50 ศิรินทร์ รัตนเกษตรสิน
73 ศิรินทรา กอบเหื้อ
17 ศิรินภา โพธิ์หล้า
25 ศิริมา นุชวงษ์
4 ศิลป์ชลี นันทชัย
120 สกุลพร ทนทาน
102 สรญา คล้ายวิชิต
3 สายรุ้ง นาหล่อง
156 สายสุดา  ศรีสันเทียะ
26 สาวิตรี แซ่กอ
97 สิทธิพร เขียวบุตร
27 สิทธิพล บรรเทิงศักดิ์ศิริ
23 สิริชยา อังกูรขจร
124 สิริรัตน์ ทำเนาว์
76 สุกัญญา พิมพ์โยธา
95 สุกัญญา อ่อนโยน
16 สุจิฬา คำมะปะนา
87 สุธาวัลย์ กุลจิตติวารี
94 เสาวลักษณ์ ผ่องใส
122 สุภาวดี สิงห์ราชู
53 สุรกาญจน์ วรสาร
52 สุรีรัตน์ แกมทับทิม
129 สุรีรัตน์ ธีระวัฒน์
61 หนึ่งฤทัย ศรีธิ
59 อชิรญาณ์ คลี่เกษร
5 อนุชา คงเพชรพะเนา
82 อนุพงษ์ สันติสุขวงศ์โชติ
103 อนุรักษ์ พลเยี่ยม
86 อมรรัตน์ นพฤทธิ์
77 อรอนงค์ หวานเพลิน
154 อริศรา   จิตอารี
13 อลิสา ไพรโสภา
รายชื่อเพิ่มเติม
1 จำเนียร   แสวงวงค์

  
2 ณิชาภัทร  ภูผา
3 ฉัตรศิริ ศรีประไพ
4 ฐิติมา  พงศ์ขจร
5 จารุริน  อับดุลเลาะฮ์
6 กัลริกา  สว่างแก้ว
7 เกศรินทร์​  วงค์ใย
8 ชัยนน  อธิวงษ์
9 ชาลิณี  ไม้เจริญ
10 รัชนี  โกสุมาลย์
11 อัฐธนกาญจน์ บุษบง
12 ธิติมา  สามิภักดิ์   
13 ศิริรัตน์   คำรศ
14 ทับทิม   ลิ้มสุวรรณ 
15 ณัฎฐิยา​  บำรุงศิลป์  
16 อธิตยา  เทพแพงตา
Visitors: 167,540