ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมระบบน้ำ ในหน่วยไตเทียม วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 61

ลำดับ ชื่อ : นามสกุล :
62 เกษรินทร์ มาลีงาม
45 กนกวรรณ ตันตราภรณ์
82 กมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์
108 กฤติกา ศรกุล
119 กฤษณา ปัทมาสวิน
76 กัญณัฏฐ์ แรตขาว
18 กันคณา วิหก
2 กัลยาณี บุตตะจีน
8 ขวัญฤทัย กาศคำสุข
60 คุณัญญา เรือนศรี
38 คุณาพร บุระคำ
116 จรรยา  ดอนละไพร
40 จันจิรา หีดนาคราม
83 จันทร์ทิรา อริยะสุข
24 จารุดา บุตรดี
80 จารุวรรณ สาเมฆ
55 จิตรชญา ปัญญาวราสกุล
130 จตุพร  รัตนวุฒิพร
7 จินตนา บดีรัฐ
89 จิรกานต์ ทนกระโทก
78 จิรพรรณ สว่างโคกกรวด
70 จิรวัชช์ หนูกลาง
53 จุฑามาศ สันใจ
91 จุฑารัตน์ ศรีพนม
36 จุฬาภรณ์ พยุงวัฒนา
120 ฉัตรศิริ  ศรีประไพ
77 ชไมพร บุญเพ็ง
65 ชญานิศ ศรีภาย
84 ชนิกานต์ พวงสวัสดิ์
28 ชลธิชา ชัยชนะ
115 ชวาลิน  กำเหนิดบุญ
127 ชุรีพร  กิ่งหว้ากลาง
3 ณธษา สังคะลุน
122 ณภัคชญา  โสดามรรค
95 ณัฐกานต์ โพธิ์ทอง
109 ณัฐชานันท์ ธนโชตน์จรินกุล
39 ณัฐฌา แก้วเม่ง
15 ณัฐฐาวีรนุช บุญเลียง
25 ณัฐสินี พลหาญ
106 ดวงจันทร์ แทนสา
47 ดารารัตน์ มีสมศักดิ์
85 ทับทิม ลิ้มสุวรรณ
52 ทัศนีย์ จันทสระ
75 ทิพย์พิชา โสภณ
107 ธัญทัศน๋ พุ่มพวง
90 ธัญลักษณ์ โกวศัลย์ดิลก
22 ธัญวลัย ประทุมขำ
112 ธิดารัตน์ พุ่มแพรพันธ์
73 ธีรรัตน์ สิงหราช
102 เนตรชนก ตันมา
26 นงค์นุช นิลวิสุทธิ์
20 นพวรรณ จรัสสุขประเสริฐ
32 นวรัตน์ สวยงาม
44 นวรัตน์ ไทรทอง
64 นิธินาถ อุบลรัตน์
56 เบญจาภา ขันตี
92 บุญนิสา ไพบูลย์สุวรรณ
46 ปณิชา เอกดำรงกิจ
29 ปราณี ละหล้า
14 ปะริชา ศรีอากาศ
67 ปุริศญา งามเจริญ
81 พราวกาญจน์ ทองคำ
34 พัชรกร สงค์แก้ว
88 พัชริดา ไพเราะ
68 พัชรี ศรีวงษ์รักษ์
16 พิไลวรรณ ทับทิมไทร
105 พิไลวรรณ พิมศร
54 พิชากัญญ์ ภูรินันทน์
51 พิชามญชุ์ เกตุแก้ว
97 พิมพ์รดา พงศ์พุทธานันทน์
98 พิมลักษณ์ ยิสารคุณ
57 พิราวรรณ ก่ำแก้ว
66 พิศมัย คำยอด
10 ภทร์ติษา สวัสดิ์มณี
121 ภัทราภรณ์  เขื่อนแก้ว
103 ภัสส์ศา ขุนราช
13 ภาณุภัทร ช่วยวงศ์
111 เมขลิน เมืองประทับ
100 เมธพร จินทศร
17 มรกต ชัยปริญญา
11 มลฤดี รัตนานุภาพ
12 มัทนา แก้วภักดี
104 ยวิษฐา พิทักษ์วัชระ
94 ยุภาวดี ทาโยธี
129 รัชดาภรณ์ ปัญญาเลิศ
128 รัชฎา  ภู่ทอง
21 รัตตชญา ฝ่ายริพล
49 รัตติกาล อิ่มด้วยบุญ
114 รัตนาภรณ์  ขันเชื้อ
99 ลักษณา มณีรัตนโชติ
37 ลัดดาวัลย์ บุญรินทร์
6 ลีลาวดี ปรุงวนิชกิจ
79 วไลลักษณ์ เรืองแสน
9 วชิระ​ คำภาบุตร​
86 วรรณา แช่มช้อย
33 วรารัตน์ จอกแก้ว
123 วันดี  แก่นแก้ว
125 วารุณี อินต๊ะฝั้น
63 วิไล สุระเดช
35 วิกันดา กาลมิตรกาญจน์
69 วิกานดา โสวรรณา
126 วิศรุตา สิมมาเต่า
101 วีณา จันทร์อิน
87 ศกุนตลา มะหิงษา
113 ศศิพิชญ์  จันทโสภณโน
59 ศันสนีย์ ไขลายหงษ์
61 ศันสนีย์ ไขลายหงษ์
43 ษมาพร อุดมเดชชัย
110 สมสมัย ม่วงแย้ม
41 สมาพร คงโฉลง
19 สลักจิต มีมาก
23 สิมลมาลย์ แซ่โค้ว
48 สุจิตรา หาญทอง
58 สุธิยา ทัดทอง
42 สุนิพร อมฤทธิ์
96 สุปราณี กาพย์แก้ว
1 สุพัตรา กลิ่นกรุ่น
124 สุพัตรา ปู่กี่
27 สุภาพรรณ เกษประทุม
50 สุรีรัตน์ ธีระวัฒน์
30 อชิรญาณ์ คลี่เกษร
118 อนงค์นาฎ กระทุ่ม
72 อนันต์ริกา จักรผัน
4 อรสา เหลืองธนะกุล
117 อรอนง  กิตติวราวุฒิ
93 อังสนา สุวรรณเขต
74 อัจฉรา สุขุมกาญจนะ
71 อาทิตย์ ยิ่งชัยภูมิ
31 อิศราวรรณ ศิษยศาสตร์
5 อุทุมพ ณ เชียงใหม่

Visitors: 139,828