Automated external defibrillator (A.E.D.)ามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้ออกมารณรงค์อย่างต่อเนื่องให้มีการติดตั้ง

เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ หรือ AED ในพื้นที่สาธารณะต่างๆ เพื่อ

ช่วยเหลือชีวิตประชาชนที่เกิดเหตุฉุกเฉินจากอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันให้ฟื้นคืนชีพ

กลับมา จึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำกันอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่

เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากกรณีดังกล่าวซึ่งถือเป็นภัยคุกคาม และเป็นสาเหตุการเสียชีวิต

ในอันดับต้นๆของประเทศไทยรองจากโรคมะเร็ง และอุบัติเหตุ

บริษัท รีนัล เซิร์ฟ ได้นำ เครื่อง AED ยี่ห้อ PHILLIPS และ

เครื่อง AED ยี่ห้อ CardiAid ประเทศเดนมาร์ก

มาจัดจำหน่าย และให้บริการเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

บริษัท รีนัล เซิร์ฟ ยังจัดการฝึกอบรมการใช้งานเครื่อง AED ร่วมกับการฝึกปฏิบัติการกู้ชีพ

ในสภาวะวิกฤติ (CPR: Cardiopulmonary Resuscitation) ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ   

                                                 

Visitors: 150,924